Edukacija

Kako postati psihoanalitičar ?

Psihoanalitičar se postaje završavanjem edukacije za psihoanalitičara. S obzirom da je Beogradsko psihoanalitičko društvo u sastavu Međunarodnog udruženja psihoanalitičara (International Psychoanalytic Association - IPA) edukacija se sprovodi po kriterijumima IPA što znači da se istovremeno sa završetkom edukacije dobija i međunarodna licenca.

Međunarodno udruženje psihoanalitičara prihvata kao ravnopravne tri modela edukacije za psihoanalitičara: Ajtingonov (Eitingon), francuski i urugvajski. BPD svoju edukaciju organizuje   u skladu sa Ajtingonovim modelom koji se zasniva na trodelnom modelu: lična analiza, supervizije  ličnog iskustva sa analizandima, teorijski i klinički seminari.

Da bi otpočeli edukaciju za psihoanalitičara potrebno je da imate diplomu fakulteta koja vam omogućava da radite u nekoj od pomažućih profesija u koje spadaju: lekar, psiholog, pedagog, andragog, specijalni edukator i socijalni radnik. Očekuje se da imate potrebnu motivaciju da pomognete ljudima, te da vašu ličnost krasi integritet, poštenje, zrelost, fleksibilnosti i sposobnosti za samoposmatranje.

Osoba koja se prijavljuje elektronskom poštom šalje CV, skeniranu diplomu i molbu za prijem u edukaciju za psihoanalitičara na adresu Udruženja - belgradepsysoc@outlook.com

Didaktička psihoanaliza

Lična analiza je ključni deo edukacije za psihoanalitičara. Kroz ličnu analizu se stiče iskustvo rada na sebi, uverenja u delotvornost psihoanalitičkog metoda i razumevanja psihičkih pojava i procesa. Analiza se odvija 4 do 5 puta nedeljno u trajanju od 45-50 minuta sve do njenog završetka. Pored ostalog, cilj analize je da pomogne kandidatu da dostigne visok stepen karakterne stabilnosti, otvorenosti, fleksibilnosti, zrelosti, te da razvije sposobnosti neophodne za održavanje otvorenog i kreativnog psihoanalitičkog pristupa. Analiza je u potpunosti  privatan i poverljiv proces.

Trening analitičar obaveštava Komitet za edukaciju o početku i završetku analize. Sve ostale informacije su poverljive i ne mogu se deliti sa bilo kojim telom ili pojedincem, u Udruženju  ili van njega.

Teorijski seminari

Kandidat otpočinje teorijske seminara nakon godinu dana trening analize. Kroz seminare se stiče znanje o psihoanalitičkim teorijama. Obavezno se obrađuju sledeći sadržaji: Frojdove teorije, teorije o psihičkom razvoju, teorije psihoanalitičke tehnike, etička pitanja, teorije narcizma, teorije seksualnosti i psihopatologija. Pored obaveznih tema postoji niz izbornih seminara koji obrađuju pojedine teme ili pojedine psihoanalitičke teorije (npr. Vinikot, Klajn, Bion, Kohut...).

Seminari najčešće traju 16 nedelja, a održavaju se jedanput nedeljno u trajanju od 2 puna časa. Na seminaru se diskutuju teorijski članci relevantni za vodeću temu u grupi kandidata. Potrebnu literaturu obezbeđuje Udruženje.

Supervizija

Supervizija je oblik učenja psihoanalize kroz rad sa klijentima pod mentorstvom supervizora. Za odobrenje ulaska u superviziju kandidat mora da ima najmanje dve godine lične analize, iskustvo u kliničkom radu i pozitivnu procenu koja se dobija od komiteta za edukaciju. Supervizija se započinje izborom supervizora, a zajedno sa supervizorom se vrši izbor klijenta sa kojim se započinje psihoanaliza.Supervizor i kandidat se susreću jednom nedeljno u trajanju od 45 do 50 minuta kako bi razgovarali o svemu što se dešava u psihoanalitičkom radu kandidata sa klijentom. Supervizija je veoma složen proces koji se reflektuje na kandidatov psihoanalitički rad sa klijentom kao i na njegovu didaktičku analizu.
Kad supervizor proceni da je kandidat spreman da primi narednog klijenta na psihoanalizu upućuje ga na procenu za drugu superviziju. To može da se desi tek nakon šest meseci trajanja prve supervizije. Za superviziju drugog klijenta na psihoanalizi bira se nov supervizor. Na taj način kandidat stiče iskustvo različitih stilova rada i razmišljanja o psihoanalitičkom procesu. Kandidat može imati i više supervizija. Kada supervizori procene da je kandidat sposoban za samostalan rad predlažu mu da se prijavi za članstvo u BPD, odnosno IPA. Za članstvo u BPD je neophodno da kandidat prikaže svoj rad sa klijentima u psihoanalizi pred posebnom komisijom.

Klinički seminari

Klinički seminari predstavljaju prikazivanje psihoanalitičkog rada kandidata sa klijentima u grupi  kandidata koju vodi supervizor. Održavaju se svake druge nedelje u trajanju dva sata. Supervizija ima oblik grupne diskusije kojom upravlja supervizor. Poželjno je da svaki kandidat prikazuje vlastiti klinički rad u odgovarajućem periodu kako bi se pratio psihoanalitički proces. Od kandidata se traži da učestvuju u kliničkim seminarima najmanje dve godine.