Nauka

Članci u naučnim časopisima

Razvoj psihoanalize kao nauke može da se prati zahvaljujući naučnim radovima psihoanalitičara koji se objavljuju u naučnim časopisima. Danas u svetu ima više od pedeset različith naučnih časopisa koji objavljuju psihoanalitičke radove. U našem Udruženju članovi se takođe bave naučnim radom a pojedini su angažovani kao profesori na fakultetima. Ovde navodimo radove naših članova koji su povezani sa psihoanalizom.

Naučna istraživanja psihoanalize

Zbog specifičnosti psihoanalize kao terapijskog metoda i metoda naučnog istraživanja u svetu se sprovodi veliki broj istraživanja same psihoanalize kao terapijskog metoda, ali i drugih pojava na kojima se proveravaju psihoanalitičke teorijske postavke. U okviru našeg Udruženja a i van njega, članovi koji se bave naučnim radom su sproveli određena istraživanja, a pojedina su u toku.